GIS-based linguistic geography of Thailand project Faculty of Arts, Chulalongkorn University
Faculty of Arts, Chulalongkorn University
หน้าหลัก

หน้าหลัก » ความเป็นมา
Th | En

ความเป็นมา

โครงการภูมิศาสตร์ภาษาของประเทศไทยบนระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS-BASED LINGUISTIC GEOGRAPHY OF THAILAND PROJECT) ดำเนินงานภายใต้ โครงการพัฒนาแผนที่ภาษาไทยถิ่นด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ซึ่งเป็นโครงการย่อยในโครงการของกลุ่มวิจัยภาษาและเทคโนโลยี คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โครงการนี้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณภายใต้แผนพัฒนาวิชาการ 100 ปีของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เริ่มดำเนินการในปีพ.ศ. 2552 และเสร็จสิ้นโครงการ ในปีพ.ศ. 2555

โครงการเน้นการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อประโยชน์ในการศึกษาวิจัยภาษาไทยถิ่น เน้นการบูรณาการความรู้ระหว่างศาสตร์ 2 แขนง อันได้แก่ ภาษาศาสตร์และภูมิศาสตร์ โดยมีเป้าหมายหลักในการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดทำแผนที่ภาษาไทยถิ่นเชิงเลข (digital map) ของประเทศไทยโดยนำเทคโนโลยีระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geographical Information System – GIS) มาใช้ในการบันทึกข้อมูลและจัดทำฐานข้อมูลภูมิศาสตร์ภาษาถิ่น (geographical database of dialect data) ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลภาษาศาสตร์ และการนำเสนอผลด้วยแผนที่ ขอบข่ายการศึกษาวิจัย ในระยะแรกมุ่งเน้นการนำระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์มาพัฒนาแผนที่ภาษาไทยถิ่นจากข้อมูลคำศัพท์ และจะขยายผลไปสู่ข้อมูลทางด้านเสียง ในระยะต่อไป การดำเนินการเมื่อสิ้นสุดโครงการ ประกอบด้วยโครงการ/งานวิจัยย่อย ดังนี้

ปีที่ดำเนินการ โครงการ/งานวิจัยย่อย
พ.ศ. 2552-2553 โครงการเผยแพร่ข้อมูล แผนที่ภูมิศาสตร์คำศัพท์ของประเทศไทย บนเว็บไซต์โครงการเผยแพร่ผลงานวิจัยแผนที่แนวแบ่งเขตภาษาระหว่างภาษาไทยถิ่นกลางและภาษาไทยถิ่นอื่น บนเว็บไซต์
พ.ศ. 2553-2554 โครงการแผนที่ภูมิศาสตร์คำศัพท์ภาษาไทยถิ่นอีสาน
พ.ศ. 2554-2555 โครงการแผนที่แนวรอยต่อภาษาถิ่น : กรณีแนวรอยต่อระหว่างภาษาไทยถิ่นกลาง ภาษาไทยถิ่นอีสาน และภาษาไทยถิ่นเหนือ ในจังหวัดอุตรดิตถ์ พิษณุโลก เลย พิจิตร และ เพชรบูรณ์

ทั้งนี้ ผลลัพธ์และองค์ความรู้ใหม่ที่ได้จากการดำเนินการของโครงการนี้ จะทำให้คณะอักษรศาสตร์และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยก้าวสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านภาษาศาสตร์ เป็นแหล่งอ้างอิงแผนที่ภาษาไทยถิ่นที่สำคัญของประเทศไทย อันเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาค้นคว้าวิจัยภาษาไทยถิ่น และอาจขยายผลถึงการศึกษาการกระจายเชิงพื้นที่ของวัฒนธรรมด้านอื่นๆ ต่อไป
ปรับปรุงข้อมูล :: วันเสาร์ที่ 8 กันยายน 2555 เวลา 20:57:12 น.


2557 สงวนลิขสิทธิ์โดย โครงการภูมิศาสตร์ภาษาของประเทศไทยบนระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS-based Linguistic Geography of Thailand Project)
000001