Book Categories
Statistic & Usage
Member
0
All Books | Order by
  Total book in database = 465 , show 10 records for each page. Go to  
 Click book cover to read the book.
  อุปลักษณ์เกี่ยวกับมโนทัศน์เรื่องเวลาในภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
Category :  Thesis/Dissertation  
      Abstract - (no abstract)
Pages  : 176  
Author : เดล ควาลไฮม  , Year : 2543 , ISBN : 974-131-329-2
Publishing Info : วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต ภาควิชาภาษาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  อุปลักษณ์สงครามในข่าวกีฬาในหน้งสือพิมพ์ภาษาไทย
Category :  Thesis/Dissertation  
      Abstract - (no abstract)
Keywords :
Pages  : 104  
Author : จิตติมา จารยะพันธุ์  , Year : 2539 , ISBN : -
Publishing Info : วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต ภาควิชาภาษาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  อุดมการณ์ทางเพศสภาพในพาดหัวข่าวอาชญากรรมในหนังสือพิมพ์ไทย: การวิเคราะห์วาทกรรมเชิงวิพากษ์
Category :  Thesis/Dissertation  
      Abstract - (no abstract)
Pages  : 295  
Author : เพ็ญนภา คล้ายสิงโต  , Year : 2553 , ISBN : -
Publishing Info : วิทยานิพนธ์ปริญญาอักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิต ภาควิชาภาษาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  อยาก : การศึกษาเชิงประวัติ
Category :  Thesis/Dissertation  
      Abstract - (no abstract)
Keywords :
Pages  : 98  
Author : ปิ่นกาญจน์ วัชรปาน  , Year : 2548 , ISBN : 974-53-1225-8
Publishing Info : วิทยานิพนธ์ ปริญญาอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาภาษาไทย ภาควิชาภาษาไทย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  อนุภาษาของภาษาไทยที่ใช้ในวงการหลักทรัพย์
Category :  Thesis/Dissertation  
      Abstract - (no abstract)
Keywords :
Pages  : 144  
Author : นภาพร เอี่ยมใย  , Year : 2540 , ISBN : -
Publishing Info : วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต ภาควิชาภาษาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  อนุประโยคบอกความใหม่ที่อยู่ต้นประโยคในภาษาไทย
Category :  Thesis/Dissertation  
      Abstract - (no abstract)
Keywords :
Pages  : 117  
Author : อภินันท์ เชื้อไทย  , Year : 2529 , ISBN : -
Publishing Info : วิทยานิพนธ์ปริญญาอักษรศาสตรมหาบัณฑิต ภาควิชาภาษาศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  อนิยมสรรพนามและปฤจฉาสรรพนาม : การศึกษาเชิงประวัติ
Category :  Thesis/Dissertation  
      Abstract - (no abstract)
Keywords :
Pages  : 241  
Author : รุ่งอรุณ ทีฆชุณหเถียร  , Year : 2545 , ISBN : 974-17-1455-6
Publishing Info : วิทยานิพนธ์ดุษฎีบัณฑิต ภาควิชาภาษาไทย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  หน้าที่และความหมายของคำ
Category :  Thesis/Dissertation  
      Abstract - (no abstract)
Keywords :
Pages  : 106  
Author : สาลี่ อารีมิตร  , Year : 2529 , ISBN : 974-556-517-7
Publishing Info : วิทยานิพนธ์ ปริญญาอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาภาษาไทย ภาควิชาภาษาไทย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  หน้าที่ของคำ “DE” ในหนังสือพิมพ์ภาษาจีนที่ตีพิมพ์ในประเทศไทย
Category :  Thesis/Dissertation  
      Abstract - “DE” เป็นคำ ในภาษาจีนที่สามารถแสดงด้วยอักษรจีนได้หลายรูปและเป็นคำ ที่นักภาษาศาสตร์และนักวิชาการด้านภาษาจีนสนใจศึกษามานานแล้ว แต่การศึกษาเท่าที่เป็นอยู่มักจำกัดอยู่เพียงบางหน่วยสร้างที่ “DE” ปรากฏอยู่เท่านั้น การนำเสนอผลการศึกษาส่วนมากไม่ได้แสดงรูปอักษรจีน ทำให้บางครั้งเกิดความสับสนได้ว่าการศึกษานั้นๆ ศึกษา “DE” รูปเขียนใดเนื่องจาก “DE” มีหลายรูปเขียน สามารถปรากฏได้ในหลายหน่วยสร้าง และ “DE” ต่างรูปเขียนอาจปรากฏในตำแหน่งเดียวกันในหน่วยสร้างเดียวกันได้ วิทยานิพนธ์ฉบับนี้มุ่งศึกษาคำ “DE” ทุกรูปเขียนและในทุกตำแหน่ง โดยรวบรวมข้อมูลจากหนังสือพิมพ์ภาษาจีนที่ตีพิมพ์และเผยแพร่ในประเทศไทยทั้งสิ้น 30 ฉบับและสุ่มเลือกข้อมูลที่เป็นข่าวซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในประเทศไทยวันละ 1 เรื่องจากหนังสือพิมพ์ภาษาจีน 6 รายชื่อ คือ 1) หนังสือพิมพ์ซิงเสียนเยอะเป้า 2) หนังสือพิมพ์ซื่อเจี้ยยื่อเป้า 3) หนังสือพิมพ์ตงฮั้ว 4) หนังสือพิมพ์เกียฮั้วตงง้วน 5) หนังสือพิมพ์ซิงจงเอี๋ยน และ 6) หนังสือพิมพ์เอเซียนิวส์ไทม์ ผู้วิจัยรวบรวมข้อมูลรูปเขียนทั้งหมดของ “DE” ก่อนแล้วจึงจำแนกคำ “DE” ตามตำแหน่งและหน่วยสร้างที่ปรากฏ และพิจารณาหน้าที่ของ “DE” แต่ละรูปเขียนในแต่ละหน่วยสร้างเพื่อนำไปสู่ข้อสรุปซึ่งแสดงให้เห็นลักษณะเฉพาะของคำ “DE” ในภาษาจีนที่ใช้ในประเทศไทยเป็นสำคัญ ผลการวิจัยพบว่าคำ “DE” ที่ใช้ในหนังสือพิมพ์ภาษาจีนที่ตีพิมพ์และเผยแพร่ในประเทศไทยมีทั้งสิ้น 3 รูปเขียน คือ ., . และ . โดยที่ “DE” ทั้งสามรูปเมื่อปรากฏในหน่วยสร้างที่แตกต่างกันจะมีความหมายแตกต่างกันไป หากพิจารณาจากส่วนหลัก พบว่ารูปเขียน .มีส่วนหลักอยู่ในตำแหน่งหลัง “DE” และส่วนหลักนั้นเป็นนามวลี นามวลีไร้รูป หรือเป็นกริยาวลีก็ได้ ส่วนหลักของรูปเขียน . มีตำแหน่งอยู่หลัง “DE” เช่นเดียวกันแต่ส่วนหลักนั้นเป็นกริยาวลีอย่างเดียว ส่วนรูปเขียนสุดท้ายคือ .มีส่วนหลักเป็นกริยาวลีเช่นเดียวกับรูปเขียน . แต่ต่างกันตรงที่มีตำแหน่งของส่วนหลักอยู่หน้า “DE” อย่างไรก็ตามแม้ว่า “DE” แต่ละรูปเขียนจะปรากฏในหน่วยสร้างที่แตกต่างกันและมีความหมายต่างกันไป แต่รูปเขียนทุกรูปต่างก็มีหน้าที่เดียวกันคือเป็นตัวบ่งชี้แสดงการขยาย
Pages  : 347  
Author : กิตติชัย พินโน  , Year : 2551 , ISBN : -
Publishing Info : วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต ภาควิชาภาษาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  หน้าที่ของคำ "ให้" ในภาษาไทย
Category :  Thesis/Dissertation  
      Abstract - (no abstract)
Keywords :
Pages  : 229  
Author : อรทัย เดชธำรง  , Year : 2513 , ISBN : -
Publishing Info : วิทยานิพนธ์ ปริญญาอักษรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

©2009 Faculty of Arts, Chulalongkorn University