โครงการภาษาศาสตร์ภาษากะเหรี่ยง
ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
3 ปี (กรกฎาคม 2552 – มิถุนายน 2555)

Karen Linguistics Project
Sponsored by the Thailand Research Fund (TRF)
3 Years (July 2009 – June 2012)

หัวหน้าโครงการและผู้วิจัยหลัก Project Director & Principle Investigator
ศาสตราจารย์ ดร. ธีระพันธ์ เหลืองทองคำ
Professor Theraphan Luangthongkum, Ph.D.
ผู้ร่วมวิจัย Co-researchers
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ผณินทรา ธีรานนท์
Assistant Professor Phanintra Teeranon, Ph.D.
อาจารย์ ดร. พิทยาวัฒน์ พิทยาภรณ์
Pittayawat Pittayaporn, Ph.D.
อาจารย์ ดร. ชมนาด อินทจามรรักษ์
Chommanad Intajamornrak, Ph.D.
อาจารย์ ดร. ศิริวิไล ธีระโรจนารัตน์
Sirivilai Teerarojanarat, Ph.D.
อาจารย์ ดร. วิชาติ บูรณะประเสริฐสุข
Wichat Booranaprasertsook, Ph.D.
ผู้แปล Translator
รองศาสตราจารย์ ดร. พจี ยุวชิต
Associate Professor Pachee Yuvajita, Ph.D.
ผู้ตรวจแก้ภาษาไทย Thai Editor
อาจารย์ ดร. เทพี จรัสจรุงเกียรติ
Thepee Jaratjarungkiat, Ph.D.
ผู้ตรวจแก้ภาษาอังกฤษ English Editor
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ไซมอน เจ.พี. ไรท์
Assistant Professor Simon J. P. Wright, M.A.
ผู้ช่วยวิจัย Research Assistants
นรินธร สมบัตินันท์ แบร์
Narinthorn Sombatnon Behr
ญาณินท์ สวนะคุณานนท์
Yanin Sawanakunanon
ฉัตรียา ชูรัตน์
Charttreeya Churat
กานต์ธิดา เกิดผล
Karnthida Kerdpol
ศุจิณัฐ จิตวิริยนนท์
Suchinat Chitwiriyanon
ศิวพร ทวนไธสง
Siwaporn Tuanthaisong
ที่ปรึกษา Consultant
ศาสตราจารย์กิตติคุณ อาร์เธอร์ เอส แอบบรัมสัน
Emeritus Professor Arthur S. Abramson
ผู้ช่วยเฉพาะงาน Part-time Assistants
สุภาพร ผลิพัฒน์
Supaporn Phalipat
กนิษฐา พุทธเสถียร
Kanitha Phutthasathian
ฟรองซัวส์ ลองเชลลา
François Langella
เจฟฟรี วูดฟอร์ด
Geoffrey Woodford
พระวิชชา
Phra Witcha